Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

"Τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούν οι εθνικές αρχές αφήνουν να εννοηθεί απουσία κατάλληλων συστημάτων σχεδιασμού και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων", απαντά ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Δήμας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΝ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Δ. Παπαδημούλη όσον αφορά την πορεία των ερευνών για τις επιπτώσεις της μόλυνσης του Ασωπού ποταμού στην ευρύτερη περιοχή.
Ο κ. Δήμας, στην απάντησή του στον Έλληνα Ευρωβουλευτή, τονίζει ότι η "Επιτροπή θα συνεχίσει να αξιολογεί τις πληροφορίες και θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο, κινώντας όταν χρειάζεται διαδικασία επί παραβάσει, ώστε να διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του περιβαλλοντικού δικαίου των ΕΚ". Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι, όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης αποβλήτων, "η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει κατά της Ελλάδας οριζόντια διαδικασία επί παραβάσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C-286/08) ". Ακόμη, στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή για τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση των όποιων πρωτοβουλιών διάσωσης του ποταμού, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος απαντά θετικά, διευκρινίζοντας ότι " η χρηματοδότηση διαφόρων έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος ή βελτίωσης της διαχείρισης των λυμάτων συμπεριλαμβάνεται στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα της νέας περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, πέραν της χρηματοδότησης μελετών παρακολούθησης της ρύπανσης των υδάτων".
Σύμφωνα με απαντήσεις της Επιτροπής σε προηγούμενες σχετικές ερωτήσεις του κ. Δ. Παπαδημούλη (Ε 4904/07, και παρόμοια Ε 5602/07, Ε 5920/07) σχετικά με την ανίχνευση χρωμίου στον Ασωπό ποταμό και στο πόσιμο νερό στις περιοχές των Οινοφύτων και της Χασιάς, η Κομισιόν ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία σχετική έρευνα και ζήτησε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ελέγξει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον. Πράγματι, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή επικαιροποιημένες πληροφορίες από τις οποίες προέκυψε ότι οι βιομηχανικές μονάδες που λειτουργούν στην ευρύτερη περιφέρεια (Αττική και Βοιωτία) υποβάλλονται σε καθεστώς αδειοδότησης, ωστόσο, η Κομισιόν δε θεώρησε τα μέτρα αυτά επαρκή για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.
Ο κ. Δήμας ενημέρωσε ακόμη ότι "όσον αφορά το ενδεχόμενο χρηματοδοτικής υποστήριξης σχετικών βελτιωτικών μέτρων, εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να υποβάλουν σχέδια έργων βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων κατά τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού". Διευκρίνισε, μάλιστα, πως "η συγχρηματοδότηση τέτοιου είδους έργων μπορεί να υπαχθεί είτε στο τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα "Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη" είτε στα αντίστοιχα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα." Σημειώνεται, ότι στα πλαίσια της υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων στον ελλαδικό χώρο έχει προβλεφτεί κονδύλιο 1,3 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθεί στον άξονα προτεραιότητας "Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων", με στόχο την προστασία της ποιότητας των υδάτινων πόρων από απορρίψεις λυμάτων και την επαρκή υδροδότηση εκτενών κατοικημένων περιοχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: